/

Lapszám: A védikus oktatás elmélete és gyakorlata – 21 – XX/1 – 2017. november
Szerző: Puṣkariṇī Devī Dāsī (Markwarthné Lengyel Piroska)
Könyv: Śivarāma Swami: Varṇāśrama-kódex: Első kötet: A varṇák. Lāl Kiadó, 2016, 463 oldal.
Cikk letöltése pdf-ben: Könyvajánló – Śivarāma Swami: Varṇāśrama-kódex. Első kötet. A varṇák


Śivarāma Swami Varṇāśrama-kódexe egy sorozat első kötete. E sorozat a var­ṇāś­ra­ma, azaz a védikus alapokon nyugvó társadalmi berendezkedés témáját tárgyalja és elemzi, a mai korban való alkalmazást célozva. A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, a védikus írások 20. századi ismert tanítója, a Krisna-tudat Nemzetközi Közösségének (ISKCON) alapítója élete végén, 1977-ben azt nyilatkozta, hogy életét nem érzi sikeresnek, mert missziója egy fontos része, a varṇāśrama-rendszer bemutatása és bevezetése nem teljesült.1 Az elmúlt évtizedekben az ISKCON-ban újra és újra előkerültek mindazok a tervek és elképzelések, melyeket az alapító meg szeretett volna valósítani, köztük a varṇāśrama kérdése is. Hazánkban 2015-ben fogalmazta meg a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének (MKTHK) Közgyűlése, hogy az elkövetkező időszak egyik fontos törekvése a védikus társadalmi rendszer oktatása és jövőbeni bevezetése. E célból felállítottak egy bizottságot,2 valamint felkérték a szerzőt a sorozat megírására.

Śivarāma Swami 1949-ben Budapesten született. 1956-ban szüleivel Kanadába emigrált, ahol tanulmányait is végezte. Fiatalon elkötelezett tagja, szerzetese lett az ISKCON-nak, majd 1973-ban avatást kapott A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupādától. 1979-ben a sannyāsa-āśramába, a lemondott szerzetes tanítók rendjébe lépett. Azóta utazik és előadásokat tart szerte a világban. Tagja az ISKCON irányító testületének, a GBC-nek. Magyarországon 1987 óta prédikál, megalakulása óta az MKTHK vezető lelkésze. Világszerte elismert vallástudós és irodalmár, aki alaposan ismeri a vaiṣṇava tanítók és írók műveit és filozófiai hagyatékát. Publikációi között fontos teológiai munkák, tanulmányok és irodalmi művek egyaránt találhatók, melyek közül legismertebb a Kṛṣṇa Vṛndāvanában és a Nava-Vraja-mahimā sorozat.

A Varṇāśrama-kódex sorozat első tagja A varṇák alcímet viseli. „Azt a központi témát járja körül, hogyan lehetünk jó emberek és jó bhakták.3 Annak ugyan, hogy bhaktákká váljunk, nem elengedhetetlen feltétele, hogy jó emberek legyünk, ám mindaddig, amíg valaki feltételekhez van kötve, a jó emberré válás segít abban, hogy jó bhakta legyen belőle.”4 Śivarāma Swami kézikönyvnek nevezi munkáját, mert elsősorban a gyakorlati megvalósítás, a gyakorlatba ültetés a célja az elmélet részletes tárgyalásával. A téma jövőbeli rendszeres oktatása alapjának tekinti a könyvet, és ez a hasznosságra törekvés és segítő szándék az egész művön át nyomon követhető: a felépítésétől kezdve a nyelvhasználaton és stíluson át a tárgymutató szerkesztéséig.

A könyv születésével és céljával, a var­ṇāś­rama-rendszer lényegre törő leírásával, valamint a téma fontosságával foglalkozik az első rész. Az első fejezetben a szerző definiálja a kódex célját: a vaiṣṇava szentírásokon (Bhagavad-gītā, Śrīmad-Bhā­gavatam) alapuló értékrend átadása a mai kor embereinek.5 Az elveket kifejezetten az élet gyakorlati aspektusaival kapcsolatban kívánja megismertetni az olvasókkal. A téma, a védikus társadalmi berendezkedés újjáélesztése a modern keretek között sokféle társadalomtudós érdeklődésére számot tarthat, elsősorban azonban mégsem nekik íródott, hanem a bhaktáknak. Azoknak a híveknek, akik fejlődni, tanulni szeretnének a lelki életben, akik készen állnak egy új, számunkra talán még furcsa nézőpont befogadására.

A varṇāśrama fogalmának tisztázása központi jelentőségű, ezért természetesen a könyv elején kapott helyet. A szó egy olyan társadalmi berendezkedést takar, amelynek tagjai nemcsak a tevékenységi-foglalkozásbeli besorolás alapján alkotnak társadalmi osztályokat, azaz varṇákat, hanem a lelki élet gyakorlásának körülményei, vagyis a lelki rendekben (āśrama) való részvétel szintén jelentőséggel bír.6

A varṇāśrama-rendszer bevezetésének megítélése a 21. században még a bhakták között is ellentmondásos. Vannak, akik az elmúlt kétszáz év liberalista nézeteit hangoztatva elvetik a társadalom felosztásának gyakorlatát, és az egyenlőség elvét hangsúlyozzák. A felületes szemlélő számára a varṇāśrama-rendszer azonosnak tűnik a kasztrendszerrel (amelyet pedig mindenki elítél, és amelyen még a függetlenné vált India is igyekszik túllépni immár 70 éve). A kódex első részének további két fejezetét Śivarāma Swami arra szánja, hogy eloszlassa ezt a félreértést, és megmagyarázza a varṇāśrama felépítését, célját és létrehívásának szükségességét. E társadalmi felépítésnek ugyanis célja van: a közösség minden egyes tagjának segítése, lelki és anyagi felemelése.7 Ennek szem előtt tartása és a szabályok követése megakadályozza azt, hogy a varṇāśrama kasztrendszerré váljon – vallja a szerző. (A kasztrendszerré válás veszélyeiről egy alfejezet is szól.) A rendszer szabályai közül a legfontosabb az, hogy nem a születés, hanem a tulajdonságok és a tevékenység határozzák meg a társadalom felépítését.8 Arról, hogy a varṇāśramának igenis van létjogosultsága a jelenkorban, egy külön alfejezetben olvashatunk. A varṇāśrama életre hívásának egyik fontos ellenérve az, hogy megakadályozza a „légy önmagad, használd ki a benned rejlő lehetőségeket” megvalósítását. Ez a népszerű nézet nem összeegyeztethetetlen, nem áll ellentétben a varṇāśramával – mondja Śivarāma Swami.9 Az egyetlen különbség, amiben a védikus modell különbözik a divatos szlogentől, az az, hogy az előbbiben az önismeret mellett lelki célkitűzések is fontosak, melyek között az elégedettség, valamint az egyén korlátainak megismerése és elfogadása szintén szerepelnek.

A második rész a varṇāśrama-rendszer kiépítésének feltételeit adja meg azzal, hogy ismerteti mindazokat a tulajdonságokat, értékeket és mintákat, melyek nélkül lehetetlen vállalkozás a rendszer bevezetésén még csak gondolkodni is. Mint minden társadalom, a varṇāśrama szintén emberekből áll, és az egyének determinálják a rendszer sikerét vagy kudarcát. A társadalom nézőpontjából tehát nem elhanyagolható, hogy kik, milyen személyek a tagjai. De ugyanígy fontos ez az egyén szempontjából is. Ezért szükséges néhány fontos elv, illetve tulajdonság elsajátítása, melyek mind az egyén, mind a közösség hasznára válnak. A Śrīmad-Bhāgavatam harminc emberi tulajdonságot ír le, melyeket kiemelten fontosnak tart, és mindenki számára irányelvnek tekint. Śivarāma Swami ezeket elemzi gyakorlati megközelítésből, állításait a szentírásokkal alátámasztva. A téma több mint száz oldalon át tartó tárgyalása rávilágít arra, hogy milyen lényeges kérdésnek látja a szerző a bhakták nemes tulajdonságait és értékrendjét.

A mű alcímét adó varṇákkal a harmadik rész foglalkozik részletesen. A daiva-varṇāśrama10 leírásával kezdődik a téma bevezetése, mely a bhaktáknak való társadalmi struktúrát jelenti, és néhány ponton eltér a hagyományos védikus társadalmi berendezkedéstől.11 Ennek tisztázása alapozza meg a varṇák ismertetését, mivel a bhakták számára a varṇa nem pusztán egy társadalmi osztály, amelybe munkájuk révén kerülnek. A kérdés sokkal összetettebb, mint a varṇát egy adott tevékenységi körrel azonosítani: az egyének természete, tulajdonságai, motivációi, az odaadó szolgálat folyamata és sok egyéb tényező is szerepet játszik abban, hogy ki melyik varṇába tartozik. Ezért a harmadik rész első felében Śivarāma Swami alaposan körbejárja ezt a kérdést, mielőtt elkezdené tárgyalni az egyes varṇákba való tartozás ismérveit. Ez egy mindenki számára releváns téma, és a szerző alaposan mutatja be és elemzi azt, a tőle megszokott bőséges hivatkozással.

A kódex összegzése a negyedik részben található. Itt a konklúzió mellett röviden olvashatunk az āśramákról,12 arról, hogy a varṇāśrama bevezetése milyen kapcsolatban áll a gazdasággal, illetve a meglévő családi hagyományokkal. A zárszó arra buzdít, hogy a bhakták fogadják el a varṇāśramát mint Śrīla Prabhupāda egyik fontos (még eddig meg nem valósított) álmát, és legyenek készek tenni érte. Az első lépés a második részben ismertetett tulajdonságok ápolása, gyakorlatba ültetése – ez a könyv legfőbb üzenete az olvasókhoz. A függelékben hasznos gyűjteményt találunk a rendszer elveiről, az ISKCON varṇāśramával kapcsolatos küldetését, valamint beszélgetéseket, melyekben Śrīla Prabhupāda a varṇāśramáról tanít.

Śivarāma Swami Varṇāśrama-kódexe hiánypótló a témában. Nemcsak hazánkban, de nemzetközi tekintetben sem készült még ilyen átfogó munka, így méltán lehet egyedülállónak nevezni. A var­ṇāś­ra­mát gyakorlati megközelítésből, a megvalósítása céljából ismerteti és elemzi, de mindvégig a szentírások, a korábbi tanítók és lelki tanítómestere, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda nyomdokain haladva. Egyik fő erénye a varṇāśrama elméletének alapos körbejárása. Minden alkalommal az elvekből, a szentírások által adott ismérvekből indul ki, de nem pusztán idézi azokat, hanem bemutatja, hogy miért van jelentőségük a téma szempontjából. A mű felépítése logikus és koherens. Stílusa könnyen érthető, olvasmányos, ugyanakkor igényes és választékos.

A mű eleje a varṇāśrama megokolása és megalapozása szempontjából nélkülözhetetlen ismereteket adja át. Bár az alcímben ismertetett varṇákkal csak a harmadik részben, a 177. oldaltól foglalkozik, az első két rész is elengedhetetlen, mert a társadalmi osztályok elválaszthatatlanok egy lelki alapokon nyugvó társadalomban a közösséget alkotó egyének tulajdonságaitól.

A kódex valóban kézikönyv a bhaktáknak, akik szeretnék a varṇāśramát a jövőben életre hívni. De nemcsak számukra lehet érdekes, hanem minden olyan tudós és laikus olvasó számára is, aki érdeklődik egy izgalmas társadalmi kísérlet iránt.

Azt, hogy a könyv eléri-e a célját (hogy az olvasó jobb emberré, illetve jobb bhaktává váljon), majd a jövő fogja megmutatni. Śivarāma Swami a kötettel (illetve az eljövendő sorozattal) ehhez páratlan segítséget ad. Úgy vélem, a jövő vaiṣṇavái méltán tekinthetik mérföldkőnek a varṇāśrama bevezetésének (előreláthatóan hosszú) folyamatában.


LÁBJEGYZET

1 Śivarāma Swami 2016: 9–10.
2 Varṇāśrama-dharma Bizottság.
3 A bhakta szanszkrit szó, Isten odaadó hívét jelenti
4 Uo. 14.
5 Uo. 21.
6 Ezek rövid bemutatását lásd a mű 31–35. oldalán.
7 Uo. 32.
8 Uo. 45.
9 Uo. 53–56.
10 A varṇāśrama olyan formája, amelyben mindenki vaiṣṇava.
11 Uo. 179.
12 A lelki rendeket egy külön kötet fogja tárgyalni a varṇāśrama-könyvsorozatban.

Megosztás