/

Lapszám: A védikus oktatás elmélete és gyakorlata – 21 – XX/1 – 2017. november
Szerző: Mañjarī devī dāsī (Magyar Márta)
Könyv: Gaurapada Dāsa (trans.): Śrīmad-Bhāgavatam: A Symphony of Commentaries on the Tenth Canto, Volume 1. Chapters 1–3. Touchstone Media, Kolkata, 2017. 692 oldal.
Cikk letöltése pdf-ben: Könyvajánló – Gaurapada Dāsa (trans.): Śrī­mad-Bhā­gavatam: A Symphony of Commentaries on the Tenth Canto, Volume 1. Chapters 1-3


Különleges ajándékot kapott 2017-ben a szanszkrit nyelven nem értő vaiṣṇava közösség, amikor a Touchstone Media kiadásában megjelent a Śrīmad-Bhāgavatam: A Symphony of Commentaries on the Tenth Canto című sorozat első kötete. A Śrīmad-Bhāgavatam az eredeti négy Véda összefoglalásaként íródott Vedānta-sūtra „természetes magyarázata”,1 18.000 versből álló részletes kifejtése tizenkét énekben. A Bhāgavatamot a purāṇák közé sorolják,melyek a Védák tanításainak gyakorlati alkalmazását segítő ősi történelmi feljegyzések, s különleges helyet foglalnak el a szanszkrit szent szövegek között hatalmas terjedelmüknek és nagyon változatos tartalmuknak köszönhetően. India vallási és társadalmi történetét dokumentálják a korai időktől fogva, s a Védákban rejlő filozófiai tanítások gyakorlati alkalmazását segítik. A tizennyolc mahā-purāṇa közül a Śrīmad-Bhāgavatam kiemelkedő helyet foglal el, Caitanya Mahāprabhu2 az összes védikus szentírás közül a legtisztábbnak és a legkiemelkedőbbnek tekintette.3 Mivel a legtöbb védikus szentírástól eltérően a tökéletességhez vezető leggyorsabb úttal, a bhakti-yogával, az önzetlen, Istennek végzett odaadó szolgálattal foglalkozik, és mivel a legmagasabb rendű célként a vraja-bhaktit, az istenszeretet Vṛndāvanában élt legemelkedettebb szintjét írja le, és módszerként az Úr szent neveinek éneklését hangsúlyozza,4 a gauḍīya-vaiṣṇavák legfontosabb szentírásuknak tekintik.

A szanszkrit nyelvű szöveghez számos vaiṣṇava ācārya írt kommentárt, angol nyelven azonban csak a modern kori A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda5 magyarázatai olvashatóak,6 illetve Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura (c.1626 – c.1708) Sārārtha-darśinī című magyarázata jelent meg Bhānu Swami7 fordításában.8 Így minden további kommentár angol nyelvű kiadása hiánypótló.

A kanadai Gaurapada Dāsa, a kötet fordítója a kiemelkedő szanszkrit tudós, Gopīparāṇadhana Dāsa9 tanítványa, s szanszkrit nyelvi tanulmányait Indiában a Govardhana városban korábban működött Śrīmad-Bhāgavata-vidyā-pīṭham nevű iskolában végezte,10 ahol az oktatás részét képezte a Bhāgavatam-kommentárok napi tanulmányozása Gopīparāṇadhana Dāsa útmutatásával. Gopīparāṇadhana Dāsa eltávozása után Matsya Avatāra Dāsa11 vette át az iskola vezetését és az oktatást, és segítette Gaurapada Dāsa nyelvtani ismereteinek elmélyítését. Ő a szóban forgó kötet lektora is. Gaurapada Dāsa és Matsya Avatāra Dāsa több szövegen is dolgoztak már együtt. Fordítóként közös munkájuk Kavi Karṇapūra Alaṅkāra-kaustubha12című könyve. A szanszkrit költészet területén Gaurapāda Dāsa fordította angolra és Matsya Avatāra Dāsa lektorálta Jīva Gosvāmī Bhakti-rasāmṛta-śeṣáját13 és Baladeva Vidyābhūṣaṇa Sāhityakaumudīját.14 Gaurapada Dāsa a költészet témájában önálló kötetet is írt Versified History of Sanskrit Poetics: The Soul is Rasa címen. További munkái15 a Puruṣa-sūkta fordítása Śaunaka kommentárjaival, Rūpa Gosvāmī Prayuktākhyāta-mañjarī16 című könyvének fordítása, valamint Viṣṇu Purāṇa, Fifth Canto: Krishna’s pastimes címen a szöveg ötödik énekének fordítása. Elkészítette a jelen írás tárgyául szolgáló sorozat további öt kötetének fordítását is, melyek jelenleg lektorálásra, majd kiadásra várnak.17

A kötetet kézbe véve felmerülhet az olvasóban a kérdés, hogy vajon miért nem a Bhāgavatam Első Éneke kommentárjainak fordításával kezdődik a sorozat. A könyv bevezetőjéből kiderül, hogy ennek pusztán praktikus oka van: a Śrīmad-Bhāgavata-vidyā-pīṭham curriculumának része volt a Tizedik Ének egyes kommentárjainak közös fordítása, így a munka egy része már készen állt. Mivel a Bhāgavatam olvasásának előírt rendje, hogy az Első Énektől haladjunk folyamatosan a Tizenkettedikig, e kötetet azoknak az olvasóknak ajánlom, akik az első kilenc éneket már áttanulmányozták. A Tizedik Ének a mű tetőpontja, mely Kṛṣṇa, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének földi megjelenését és itt végzett kedvteléseit mutatja be örök társainak társaságában. Az előző énekek ismerete nélkül könnyű félreérteni az Úr emberi cselekedeteit.

A Bhāgavatam Tizedik Éneke 90 fejezetből áll, s a jelen kötet az első három fejezet verseihez fűzött vaiṣṇava kommentárok közül az alábbiakat dolgozza fel teljes terjedelmükben vagy részlegesen:

 • Śrīdhara Svāmī: Bhāvārtha-dīpikā
 • Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura: Sā­rār­tha-­darśinī
 • Sanātana Gosvāmī: Bṛhad-vaiṣṇava-toṣaṇī
 • Jīva Gosvāmī: Laghu-vaiṣṇava-toṣaṇī
 • Jīva Gosvāmī: Krama-sandarbha
 • Baladeva Vidyābhūṣaṇa: Vaiṣ­ṇa­vā­nan­di­nī
 • Śrīnātha Paṇḍita: Caitanya-mata-mañ­juṣā
 • Ismeretlen szerző: Bṛhad-krama-san­dar­bha
 • Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura: Tathya
 • Vijayadhvaja Tīrtha: Pada-ratnāvali
 • Vīra-Rāghava: Bhāgavata-candra-cand­rikā
 • Vallabhācārya: Subodhini
 • Śukadeva Mahārāja: Siddhānta-pradīpa
 • Vaṁśīdhara Paṇḍit: Bhāvārtha-dīpikā-prakāśa
 • Paṇḍit Gaṇgā: Anvitārtha-prakāśikā

A bevezetés felsorolja és röviden bemutatja a kötetben szereplő kom­mentárok szerzőit s magyarázataik sajátosságait, valamint a kommentárok pre­zen­tá­lá­sá­nak módját. Mind a négy va­iṣ­ṇa­va-sam­pra­dā­ya nézeteit is ismerteti, ami külön érdekessé teszi a szöveget.

A kötet fő részét képező három fejezetben a versek nem az ISKCON-bhakták által megszokott BBT-kiadás18 szanszkrit szövegét követik, hanem Śrīdhara Svāmī Bhāgavatamjáét,és averssorokat Jīva Gosvāmī alapján csoportosították versszakokká. Így a versszámok időnként eltérhetnek a BBT kiadásáétól. A szanszkrit versek latin betűs diakritikus átírását a szavankénti fordítás követi, majd a versek szintaktikai felbontását látjuk az ācāryák kommentárjai alapján. Ez a mondattani elemzés adja meg a versek jelentésének kulcsát. Gyakorlatilag a versben szereplő szavak prózába rendezését láthatjuk. A Bhāgavatam verseinek fordításánál Gaurapada Dāsa a szöveghűségre törekszik, nem emeli be a versfordításokba a kommentárok elemeit, s amennyire az angol nyelv engedi, tükrözi a szavak szintaktikai kapcsolatát. Az értelmezéshez kiegészítésként hozzáértendő, de a versben nem szereplő szavak zárójelben jelennek meg. E kiegészítések nem a fordító önkényes betoldásai, hanem a kommentárokból átvett kifejezések. A szintaktikai felbontás után következnek maguk a kommentárok. E magyarázatok eredeti szanszkrit szövege nem szerepel a kötetben, de a bevezetésből kiderül, hogy a szerző mely kiadók mely szövegváltozatait használta. A kommentárok általában a fenti sorrendben jelennek meg, de többnyire nem teljes terjedelmükben. Mivel gyakori közöttük az átfedés, a fordító a saját megítélése szerint emel ki részeket az ācāryák írásaiból, s kerüli az ismétléseket. Az így kapott eredmény csodálatosan szemlélteti a vaiṣṇava szenteknek e magasztos szöveggel kapcsolatos változatos megvalósításait, és kétségtelenül különleges élményt nyújt.

A kötet két függeléket is tartalmaz, melyek a Bhāgavatam Tizedik Éneke máso­dik és harmadik fejezetének kommen­tár­ja­i­ban megjelenő fogalmakat és kon­cep­ci­ókat fejtik ki. Az első függelék a prā­ṇa szó jelentését ismerteti részletesen, a második pedig a nirviṣeśa szó különféle használatait mutatja be. A vaiṣṇava teológia e két lényeges fogalmának a különféle ācāryák szemszögéből való értelmezése és ezen értelmezések összehangolása különleges tartalmakat tár fel.

A hiánypótló kötet egy komoly tudományos munka, s a Bhāgavatam Tizedik Éne­kének mélységeit megismerni vágyó va­iṣ­ṇa­vák számára különleges kincs. Mivel a könyv egy sorozat első kötete, várakozással tekintünk a Tizedik Ének további fejezeteihez fűzött hasonló kommentárok elé.


LÁBJEGYZET

1 Természetesnek azért nevezik, mert Vyāsadeva a szerzője mind a Vedānta-sūtráknak, mind a Śrīmad-Bhāgavatamnak, minden védikus tudás lényegének. (Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.7 magyarázat)
2 Śrī Kṛṣna, az Istenség Legfelsőbb Személyisége legutóbbi inkarnációja, aki 1489-ben jelent meg Bengálban, s megalapította a gauḍīya-vaiṣṇava sampradāyát (tanítványi láncolatot).
3 Caitanya-mata-mañjuṣā 6.
4 Például: Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.11, 11.2.39–40, 11.2.55.
5 1896-1977, A Kṛṣna-tudat Nemzetközi Kö­zös­ségének (ISKCON) alapító ācāryája.
6 Bhaktivedanta Swami Prabhupāda a Tizedik Ének 13. fejezetéig jutott el a szöveg fordításával és kommentálásával, a további fejezeteket tanítványai fejezték be.
7 A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda tanítványa, a Krisna-tudat Nemzetközi Közössége (ISCKON) vezető testületének tagja. Számos könyvet fordított bengáli illetve szanszkrit nyelvről.
8 Bhānu Swami (trans.): Śrīmad-Bhāgavatam Sārārtha Darśinī 1–9. kötet. Sri Vaikunta Enterprises, Chennai 2008–2011.
9 Gopīparāṇadhana Dāsa (1950-2011) az Egyesült Államokban született, a Columbia Egyetemen szerzett BA diplomát nyelvészetből, majd A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda útmutatásával, az ő tanítványaként vált szanszkrit tudóssá. Prabhupāda eltávozása után részt vett Prabhupāda Bhāgavatam-fordításának és kommentálásának befejezésében. Számos más munkája közül a legkiemelkedőbb Sanātana Gosvāmī Bṛhad-Bhāgavatāmṛtájának szanszkritról angol nyelvre való lefordítása.
10 A Gopīparāṇadhana Dāsa által 2005-ben alapított iskola nemcsak szanszkrit nyelvtant, hanem beszélt szanszkritot, kāvyát (költészetet) és nyāyát (logikát), valamint gauḍīya-vaiṣṇava filozófiát is oktatott, és a diákokat brāhmaṇikus tulajdonságokra és az odaadás emelkedett szintjére is nevelte. Célja fordítók és lektorok kinevelése volt az ISKCON könyvkiadója, a Bhaktivedanta Book Trust számára.
11 Az ausztrál származású Matsya Avatāra Dā­sa szan­szkrit tudását Yadu Dāsától, a Ha­ri­nā­mām ṛ­ta-vyā­ka­ra­ṇa fordítójától kapta. Hat évig tanított szanszkrit nyelvtant Govardhanánál a Śrī­mad-­Bhā­ga­va­ta-vid­yā-­pīṭh­am­ban, majd három évig az iskola vṛndāvanai helyszínén.
12 Kavi Karṇapūra: Alaṅkāra-kaustubha, The Jewel of Poetics (trans.: Gaurapada Dāsa, Mats­ya Avatāra Dāsa). Ras Bihari Lāl and Sons, Vṛn­dā­vana, 2017.
13 Jīva Gosvāmī: Bhakti-rasāmṛta-śeṣa (trans.:. Gaurapada Dāsa). Rasbihāri Lāl & Sons, Vṛn­dā­vana, 2015.
14 Baladeva Vidyābhūṣaṇa: Sāhitya-kaumudī (trans.: Gaurapada Dāsa). Rasbihāri Lāl & Sons, Vṛn­dā­vana, 2015.
15 http://news.vrindavantoday.org/2017/07/new-publication-explores-krishna-rasa/
16 Rūpa Gosvāmī: Prayuktākhyāta-mañjarī (trans.: Gaurapada Dāsa). Rasbihāri Lāl & Sons, Vṛn­dāvana, nd.
17 http://news.vrindavantoday.org/2017/07/new-publication-explores-krishna-rasa/
18 Bhaktivedanta Book Trust. A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda által alapított könyvkiadó.

Megosztás