Görgessen tovább

Tudomány és vallás szintézise
Korlátok és lehetőségek
Tisztelt egybegyűltek, hölgyeim és uraim!

Szeretettel köszöntöm önöket ezen a konferencián, s engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a
résztvevőknek, a szervezőknek, hogy az a megtiszteltetés ért, hogy engem kértek fel ennek a
rendezvénynek a megnyitására, noha nálam alkalmatlanabb személyt aligha találhattak volna erre. Én
nem vagyok természettudós, nem vagyok hívő ember sem, soha nem is voltam, így ebből az aspektusból
sem tudom megítélni a dolgot. Nem vagyok filozófus sem, aki az emberi gondolkodásnak e kétféle
megnyilvánulása közötti viszonyt cisco 640-554 exam hitelesen vizsgálhatná. Egyes-egyedül politikus vagyok, akinek a
szakmájához tartozik, hogy tíz percen keresztül bármiről tudjon beszélni.
A konferencia témája a tudomány és vallás egymáshoz való viszonya, szintézise lesz. Úgy gondolom,
e két dolog tulajdonképpen egyidős az emberi gondolkodással, s a két gondolkodásmód egymáshoz való
viszonya és ennek problémája, egyidős az emberiséggel. Az emberi gondolkodásnak két meglehetősen
ellentétes módszerű, tartalmú és irányultságú változatáról van szó. A tudomány mindenekelőtt és
elsősorban az anyagi létezéssel foglalkozik, s az anyagi létező mennyiségi, mérhető viszonyait
próbálja leírni, ezekről próbál érvényes gondolatokat mondani, s végső próbaköve az, hogy
mennyiségileg mérhető és ellenőrizhető tételeket állít fel. A vallás pedig ezzel éppen ellentétes
módon gondolkodik, olyan dolgokról beszél, melyeket empirikus úton nem ismerünk és nem is
ismerhettünk meg soha. Ennek az ellentétes viszonynak a nyomait tapasztaljuk A ilyen vagy olyan
formában A az emberi gondolkodás történetében, egészen napjainkig. Ha csak az európai
gondolkodást veszem alapul, a korai középkori keresztény kultúrában egyértelműen a hit, a vallás
dominanciáját érzékelhetjük, az emberi gondolkodást nagy szintetizátorai, Szent Ágoston és
Aquinói Szent Tamás nevével fémjelezhetnénk, akiknek a megítélése szerint a tudománynak
alárendelt szerepet kell betöltenie a vallással szemben. A XVII-XVIII. századtól, a
racionalizmus megjelenésétől kezdve ellentétes folyamatok érzékelhetők. Ekkor úgy tűnt, hogy
a tudományok az emberi lét minden dimenzióját totálisan megmagyarázottá teszik, s ezekhez
képest a vallás, a hit aspektusai háttérbe szorulnak.http://www.itexamdumps.com
Azóta sok mindent tapasztaltunk, megértettünk. Tudjuk, hogy egyik szélsőséges felfogás sem
bizonyult helyesnek. Van a dolognak egy másik vonulata is, ami arról szól, hogy érdemesebb a két
gondolkodásmód összefüggését vizsgálni, mégpedig azért, mert mindkettő az ember és a világ
viszonyáról próbál a maga módján A más-más úton és területen érvényes A gondolatokat mondani. Úgy
gondolom, hogy nem helyes és nem is célszerű a kettőt szembeállítani. Igazat adok annak az Amerikában
élő bencés professzornak, aki így fogalmaz: "a hit és a tudomány közötti viszonyban az
ellentmondások mindig abból eredtek, hogy számos replica watches sale teológus nem ismerte fel pontosan a vallás
korlátait, ugyanakkor a tudósok jó része nem hajlandó elismerni azt, hogy a tudományos módszereknek
is nagyon pontos, nagyon szorosan megvonható határai vannak". Azt gondolom, hogy itt, ezen a
konferencián egyetérthetünk ezzel. Megint csak a keresztény gondolkodásból hozva a példát a
legutóbbi évtizedek, évek sőt hetek fejleményeire utalok: a II. vatikáni zsinat hatása nyomán a
Római Katolikus Egyház felülvizsgálta számos állásfoglalását a tudományos eredményekkel
kapcsolatban. Ide tartozik például a Galilei-perről kialakított vélemény módosítása, valamint
az evolúció értelmezésében történő változás, melyet nemrégiben II. János Pál pápa a pápai
tudományos akadémiához intézett levelében swiss watches sale
fejtett ki.
Nem tudom, hogy a tudomány és a vallás szintetizálható-e. Azt viszont igen, hogy nem érdemes
őket szembefordítani. Hiszem és vallom, hogy megélhetnek a maguk illetékességi területén, egymás
mellett is. Hogy valóban szintetizálhatók-e, hogy valóban van-e az emberi gondolkodásnak egy olyan
végső törvénye, amelynek csak itexamdumps.com
egy-egy megnyilvánulása a tudomány és a vallás, ezt nem tudom, mert nem
értek hozzá. Azt hiszem, ez a konferencia sem fogja a végső igazságot kimondani, de hogy ezt vizsgálni
kell, erről beszélni érdemes, abban bizonyos microsoft 70-686 exam vagyok. Ehhez kívánok most önöknek jó munkát.
Köszönöm szépen.


ISKCON Alapitó Acarya - A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola | Kapcsolat

A www.tattva.hu weboldalon található minden tartalom a Bhaktivedanta Hittudományi Fősikola tulajdona, vagy felhasználói joga alá esik.
Az oldalról minden tartalom átvételéhez az oldal üzemeltetőjének írásos engedélye szükséges. Tartalom átvételének igénylése: [email protected]
© 2020 Bhaktivedanta Hittudományi Fősikola
© 2020 Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány
Minden jog fenntartva!

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare